Category: DEFAULT

Chất nào sau đây không phản ứng với h2

Chất nào sau đây không phản ứng với h2

; D. · Vinyl axetat Câu hỏi: Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?. B. Glucozơ. D. Fructozơ. Lời giải tham khảoChất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°) A. Tristearin. D. Vinyl axetat · B. Triolein (C17H33COO)3C3H5 là este không no, có phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°) C. Glucozơ có nhóm chức anđehit (-CHO) nên phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°) D. Fructozơ có nhóm chức xeton nên có phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°) B. Tripanmitin. ; B. · Glucozơ. Neo Pentan chọn trả lời Bình luận Câu trả lời tốt nhất Neo Pentan gửi A. Tristearin (C17H35COO)3C3H5 là este no, không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°) Cho sơ đồ chuyển hóa sau:X + H2O → Y (xúc tác to)Y + H2 → Sobitol (xúc tác Ni, to)Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O&nb Cho các chất (1) glucozo, (2) frucozo, (3) saccarozo, (4) axetilen, (5) etyl fomat, (6) axetandehit. C. Glucozơ. Các câu Câu hỏi ; A. · Triolein. B. Triolein. C. Metyl acrylat. C. Tripanmitin. Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2· Tripanmitin ((CHCOO)CH 5) không phản ứng với H(xúc tác Ni, t o) Lưu ý: Những chất có liên kết π kém bền (C=C; C ≡ C) hoặc nhóm chức anđehit mới có khả năng phản ứng với H(xúc tác Ni, t o) Cấu tạo của những hợp chất trong các đáp án còn lại: A. Vinyl axetat: CH 3 Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) A. Triolein. ; C. · Tripanmitin. Chất không phản ứng với H2 là axit panmitic. D. Glucozơ. Đáp án C. [thrive_leads id=""]. A. Vinyl clorua.

Câu hỏi: Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?. A. Tripanmitin. B. Axtandehit. C. Triolein. D. Vinyl axetat. Lời giải tham khảoCho sơ đồ chuyển hóa sau:X + H2O → Y (xúc tác to)Y + H2 → Sobitol (xúc tác Ni, to)Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O&nb. Cho các chất (1) glucozo, (2) frucozo, (3) saccarozo, (4) axetilen, (5) etyl fomat, (6) axetandehit. Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2Chất không phản ứng với Hlà axit panmitic. Đáp án C [thrive_leads id=""] Các câu hỏi liên quan Loại phân bón hóa học gây chua cho đất là Cho dãy biến đổi hoá học sau: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậcTính chất hóa học cơ bản của kim loại là Tính chất hóa học chung của kim loại là Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?. A. Triolein. B. Glucozơ. C. Tripanmitin. D. Vinyl axetat. Đáp án C. undefinedHỗn hợp A chứaeste X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2, chứa vòng benzen (Y không tham gia phản ứng tráng gương). Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đ. Hỗn hợp X chứa metyl acrylat, metylaminEste metyl metacrylat được điều chế từ: Cho sơ đồ phản ứng: HPhản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit Supephotphat kép có thành phần chính là. Kim
Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?. A. Triolein. B. Glucozơ. C. Tripanmitin. D. Vinyl axetat. Đáp án đúng: CEste metyl metacrylat được điều chế từ: Cho sơ đồ phản ứng: HPhản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit Supephotphat kép có thành phần chính là. KimĐốt cháy hoàn toàn amino axit no, mạch hở X (trong phân tử có một nhóm NH2 và một nhóm COOH), thu được H2O, 5,gam CO2 và Để sản xuất,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất phản ứng%) cần dùng ít nhất V lít dung dịch HNO,67% (D = 1,g/ml) Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°) Tristearin. Triolein. Glucozơ. Fructozơ. A. Tristearin (C17H35COO)3C3H5 là este noChất nào sau đây không phản ứng với H(xúc tác Ni, t 0) A. Vinyl axetat. B. Triolein. C. Tripanmitin. D. Glucozơ. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC cung cấp đáp án và lời giải! CÂU HỎI KHÁC VỀ LIPIT Xà phòng hóa hoàn toàn gam tristearin trong KOH, thu được m gam kali stearatChất nào sau đây không phản ứng với H(xúc tác Ni, t o) Phát biểu nào sau đây đúng: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1, mol O2, sinh ra 0, mol COvà 0,7 mol HO. Cho,gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol BrGiá trị của a là
A. Tristearin (C17H35COO)3C3H5 là este no, không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; t°). B. Triolein (C17H33COO)3C3H5 là este không no, có phảnChất nào sau đây không phản ứng với H(xúc tác Ni, t o) Phát biểu nào sau đây đúng: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1, mol O2, sinh ra 0, mol COvà 0,7 mol HO. Cho,gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol BrGiá trị của a làChất không tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, to) là C2H2O4 Hoàng Việt (Tổng hợp) Báo đáp án sai Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là CH3COONH4 có nguyên tố Hidro liên kết với Nitơ, tuy nhiên, chất này lại không đảm bảo được điều kiện đủ là có cặp electron tự doChất nào sau đây không phản ứng với H(xúc tác Ni, t°) A. Triolein. B. Glucozơ. C. Tripanmitin. D. Vinyl axetat. Đáp án đúng: C Lời giải của Tự Học Giải chi tiết: Đáp án C [thrive_leads id=""] Các câu hỏi liên quan Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?Câu Dung dịch Gly-Val không phản ứng được với chất nào sau đây A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch HSOC. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch NaCl

Các cặp chất phản ứng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và CaO; CO2 và CaO; CaO và HClVậy oxit là CuOKhí CO không phản ứng với nước vôi Các chất sau: K, Ag,MgO,H2,O2,S,Cl2,BaO,N2O5,Fe2O3,SiO2,CaCO3,H2S,CuO,C,Fe,SO3 a) Những chất nào phản ứng được với O2 Viết PTHH B) NHỮNG CHẤT NÀO PHẢN ỨNG Đáp án đúng là: A Tristearin là chất béo no nên không phản ứng với H2 (xúc tác Ni; to) · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu· Câu· Câu· Câu 4 Không có phản ứng: Cu, Ag, Hg, Pt, Au. Có tính khử oxit: Không khử được oxit bằng H2, CO: Ba, Ca, Na, Mg, Al, ZnMuối natri của axit thu được sau phản ứng xà phòng hoá nếu đem đốt cháy chỉ giải giúp mình với Câu Cặp chất nào sau đây không phản ứng?A. Mg + 2HCl® MgCl2 + H2 B. CaCO3 + 2HCl ® CaCl2 + CO2 + H2OC Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm este hai chức, mạch hở X và este đơn chức Y thu được 6,mol CO­và 3,6 mol Ho. Biết khối lượng riêng của ancol etylic · đáp án đúng: D. Chất không tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, to) là C2H2OX là một este có cấu tạo đối xứng, có công thức phân tử C16H14OMột mol X tác dụng được với bốn mol NaOH. Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây Số đồng phân cấu tạo amino axit có công thức phân tử CHON là. I2 + H2 B. Cl2 + KBr C. AgNO3 + NaF D. MnO2 + HClCâu Cho các phản ứng sau, phản ứng nào axit clohidric thể hiện tính khử?A.

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo Chất hữu cơ nào sau đây không tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) là A. Glucozơ. B. Axetilen. Fe + Al, Cr, Fe thụ động hóa trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội nên không xảy ra phản ứng. C. Saccarozơ. D. Axit acrylic Hai chất nào sau đây đều có phản ứng cộng H 2 Tripanmitin và metyl acrylat Tristearin và triolein Triolein và etyl axetat Đáp án C. Quảng cáo. Ag đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không tác dụng được với HCl. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O. HCl + NaOH → NaCl + 2H2O.C. Chất T không có đồng phân hình học · Chất không tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, to) là C2H2O4 Hoàng Việt (Tổng hợp) Báo đáp án sai Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là Chất Z làm mất màu nước Brom. · Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: Advertisement A. Zn, Fe2O3, Ba (OH)B. Phát biểu nào sau đây đúng A. Chất Y có công thức phân tử CHON aB. Ag, CuO, Cu (OH)C. K2O, Fe (OH) 2, K2CO3.D. MgO, MgCO3, Mg (OH) 2Xem đáp án Đáp án B Oxit bazo, bazo vàsố ít muối công dụng được với dung dịch H2SO4 loãng=> Đáp án: B vì có Ag đứng sau H2 không công dụng được với H2SO4 Câu 3 Chất Y phản ứng với dung dịch loãng (dư) thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được một công thức cấu tạo duy nhất.

B. H2 (xúc tác Ni, to) C. nước BrD. dung dịch AgNO3/NH3, to Không có phi kim loại nào phản ứng với axit. Phi kim phản ứng với bazơ: Phản ứng giữa phi kim loại và bazơ là một phản ứng rất phức tạp. Phản Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.Cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp a mol Fe2O3 và b mol CuO nung nóng, sau phản ứng thu được,gam hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành các kim loại cần (2a + 0,5b) mol H22 thoughts on “Chất nào sau đây không phản ứng với h2”

  1. C. Tripanmitin. Giải bởi Vietjack Chọn đáp án C Tripanmitin ((C17H35COO)3C3H5) không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) Lưu ý: Những chất có liên kết π π kém bền (C=C; C≡ ≡ C) hoặc nhóm chức anđehit mới có khả năng phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) Cấu tạo của những hợp chất trong các đáp án còn lại: A. Vinyl axetat: CH3COOCH=CH2Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) A. Triolein. D. Vinyl axetat B. Glucozơ.

  2. Xem lời giải Câu hỏi trong đề: Đề minh hoạ kỳ thi THPTQG môn Hoá học có đáp án!! D. Vinyl axetat. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáo Giải bởi Vietjack Đáp án là C Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni,t0) A. Vinyl axetat. Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) A. Triolein. C. Tripanmitin. B. Glucozơ. C. Tripanmitin. D. Glucozo B. Triolein.

Leave a Reply

Your email address will not be published.